• Emailinfo@stirixis-consulting.com.cy
 • Τηλέφωνο+357 22 486-135

Course Overview

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΣΥΠΠ)

Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς που απορρέουν από την νομοθεσία Κ.Δ.Π. 158/2021. Κάθε εργοδότης έχει νομική υποχρέωση να ορίσει γραπτώς Ομάδα για την Εσωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ) των κινδύνων στους χώρους εργασίας. Κάθε εργοδότης υποχρεούται να παρέχει την ελάχιστη εκπαίδευση προς τα άτομα αυτά (35 ώρες), όπως προνοείται από τα σχετικά διατάγματα της νομοθεσίας. Οι υποχρεώσεις εργοδοτών και αυτοεργοδοτούμενων προσώπων, προκύπτουν από διάφορες πηγές, όπως:

(α) η εφαρμογή διεργασιών παραγωγής,

(β) τροποποίηση, καθαρισμός και συντήρηση χώρων εργασίας, εξοπλισμών, εγκαταστάσεων,

(γ) χρήση μηχανικών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων ή εξοπλισμών και

(δ) ύπαρξη φυσικών, χημικών, βιολογικών, ψυχοκοινωνικών, εργονομικών, καρκινογόνων, μεταλλαξιογόνων, και άλλων βλαπτικών παραγόντων.

Τα εξουσιοδοτημένα από την επιχείρηση άτομα οφείλουν να ασχολούνται με δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης, και να συμβουλεύουν τον εργοδότη για λήψη προληπτικών και προστατευτικών μέτρων, που σχετίζονται με τις προαναφερθείσες πηγές κινδύνων.

Σκοπός Προγράμματος:

Το εν λόγω πολυεπιχειρησιακό πρόγραμμα, στοχεύει στην πρόληψη των κινδύνων και τη διασφάλιση της Ασφάλειας και Υγείας στους χώρους εργασίας οι οποίοι θα πρέπει να αποτελούν τους βασικούς στόχους κάθε οργανισμού για την μείωση των εργατικών ατυχημάτων και την ανάπτυξη θετικής κουλτούρας που προάγουν την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων.

Το πρόγραμμα θα καταρτίσει τους συμμετέχοντες, πως πρέπει να διασφαλίσει την παροχή της απαιτούμενης κατάρτισης στα στελέχη του, σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς που απορρέουν από την νομοθεσία Κ.Δ.Π. 158/2021. Κάθε εργοδότης έχει νομική υποχρέωση να ορίσει γραπτώς Ομάδα για την Εσωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ) των κινδύνων στους χώρους εργασίας. Τα μέλη της ομάδας (ΕΣΥΠΠ) θα είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας και μέσω του προγράμματος θα τύχουν εκπαίδευσης σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες, οι οποίες καθορίζονται στο Παράρτημα Ι, του περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εκπαίδευση Εργοδοτούμενων, Αυτοεργοδοτούμενων, Μελών της ΕΣΥΠΠ, Αντιπροσώπων Ασφάλειας και Μελών Επιτροπών Ασφάλειας) Διατάγματος του 2021 (Κ.Δ.Π 238/2021).

Θεματολογία:

 • Αρχές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
 • Νομοθετικό Πλαίσιο
 • Ελάχιστες Προδιαγραφές χώρων Εργασίας
 • Αρχές πρόληψης κινδύνων: Εκτίμηση Κινδύνου
 • Πυρασφάλεια
 • Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης
 • Ασφάλεια & Υγεία στα κατασκευαστικά έργα και εργασίες σε ύψος
 • Εργονομία – Μυοσκελετικές παθήσεις
 • Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων
 • Οθόνες Οπτικής Απεικόνισης
 • Χημικοί παράγοντες και Βιολογικοί παράγοντες
 • Φυσικοί παράγοντες
 • Μηχανικοί κίνδυνοι και εξοπλισμός εργασίας
 • Ηλεκτρικοί κίνδυνοι
 • Διακίνηση προσώπων και οχημάτων
 • Μέσα ατομικής προστασίας (MAΠ)
 • Ψυχοσωματικοί κίνδυνοι
 • Βασικές αρχές επιθεώρησης χώρων εργασίας
 • Τήρηση αρχείου Ασφάλειας & Υγείας
 • Εκτίμηση των κινδύνων (Περιπτωσιακή μελέτη)

Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή:

 • ΑντιπροσώποιΑσφάλειας και Υγείας.
 • Διοριζόμενα πρόσωπα από τον εργοδότη, αυτοεργοδοτούμενοι ή εργοδότες που θα διεξάγουν εσωτερικά τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης.
 • Διευθυντικό και Επιστημονικό προσωπικό εργοληπτικών εταιρειών.
 • Μηχανικοί
 • Πρόσωπα που επιθυμούν να αποκτήσουν τις αναγκαίες δεξιότητες για την απόκτηση του επαγγελματικού προσόντος ΕΣΥΠΠ, ΕΞΥΠΠ και Λειτουργού Ασφάλειας με την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις των φορέων πιστοποίησης.

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης STIRIXIS θα απονέμει Πιστοποιητικό Κατάρτισης σε όλους τους συμμετέχοντες που θα συμπληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα.

Για να Δηλώσετε Συμμετοχή κάντε κλικ εδώ

 

Ημερομηνίες Προγράμματος 18 & 25/9 & 9, 16 & 23/10/2024
8:30-16:15
Διάρκεια Προγράμματος 35 Ώρες
Εκπαιδευτικό Κέντρο Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση ZOOM
Εκπαιδευτής ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ CMC
Κόστος Προγράμματος Δικαιούχοι ΑνΑΔΚόστος Σεμιναρίου: €875
Ποσό ΦΠΑ (19%): €0
Αναμενόμενη Επιχορήγηση ΑνΑΔ: €700
Τελικό Πληρωτέο Ποσό Επιχείρησης €175

Για μη δικαιούχους ΑνΑΔ €700 ΜΗ Συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
Δήλωση Ενδιαφέροντος