• Emailinfo@stirixis-consulting.com.cy
  • Τηλέφωνο+357 22 486-135

βλέπετε την υπηρεσία

Συστήματα Διαχείρισης

Τα συστήματα διαχείρισης δίνουν τη δυνατότητα σε οργανισμούς να προσεγγίσουν δομημένα τις δραστηριότητές τους, να οργανώσουν τις επιχειρησιακές τους διαδικασίες και να καθιερώσουν σαφείς ενδοεπιχειρησιακές διαδικασίες για την επίτευξη των στόχων τους. Τα συστήματα διαχείρισης μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιαδήποτε επιχείρηση ανεξαρτήτως τύπου και μεγέθους.

Η STIRIXIS, μέσω της υλοποίησης των συστημάτων διαχείρισης ISO Management System Standards (MSS),

βοηθάει οργανισμούς να βελτιώσουν την απόδοσή τους, καθορίζοντας διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσουν για την καλύτερή τους λειτουργία και επιτυχία. Αυτό δημιουργεί μια κουλτούρα οργάνωσης, η οποία εφαρμόζεται σ’ ένα συνεχή κύκλο αυτό-αξιολόγησης, διόρθωσης και βελτίωσης των λειτουργιών και διαδικασιών.

H προστιθέμενη αξία της ορθής υλοποίησης και χρήσης των Συστημάτων Διαχείρισης ISO είναι:

• Η αποτελεσματικότερη χρήση πόρων και η βελτιωμένη οικονομική απόδοση
• Βελτιωμένη διαχείριση κινδύνων και προστασία του προσωπικού και του περιβάλλοντος
• Αυξημένη ικανότητα παροχής βελτιωμένων υπηρεσιών και προϊόντων, αυξάνοντας έτσι την αξία προς τον πελάτη.

Στην Stirixis, έχουμε δημιουργήσει ένα Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Ψηφιακής Εταιρικής Διακυβέρνησης, το οποίο εξασφαλίζει την ουσιαστική εφαρμογή και τήρηση των προτύπων ποιότητας όλων των Συστημάτων Διαχείρισης χωρίς χαρτί και σε λιγότερο χρόνο. Είναι απλό στη χρήση, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της επιχείρησής σας, εξασφαλίζοντας την ποιότητά των διαδικασιών της. Περιέχει εσωτερικές αυτοματοποιημένες διαδικασίες, υπενθυμίσεις και ειδοποιήσεις, διαχείριση εργασιών (tasks), εκπαίδευση του προσωπικού, συνεχή υποστήριξη, ασφάλεια δεδομένων, αναφορά χρήσιμων για τη Διοίκηση πληροφοριών, καλύτερο έλεγχο της επιχείρησής σας κ.α.

Το πρότυπο ISO 9001:2015 στοχεύει στη διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος ή της υπηρεσίας οποιουδήποτε οργανισμού. Παρέχει συστηματικό έλεγχο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εκάστοτε εταιρείας, ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών. Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα σε μεμονωμένους οργανισμούς να επιδείξουν τον αποτελεσματικό σχεδιασμό, τον έλεγχο και τη λειτουργία των διαδικασιών τους, με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους και τη βελτίωση της παραγωγικότητας της επιχείρησης. Κάθε εταιρεία, ανεξάρτητα από το αντικείμενο δραστηριότητάς της, μπορεί να πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο.

Το ISO 9001:2015 είναι η ενημερωμένη αναθεωρημένη έκδοση του ISO 9001:2008. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης, όλες οι εταιρείες πρέπει να προχωρήσουν με τη μετάβαση στο αναθεωρημένο πρότυπο έως το Σεπτέμβριο του 2018 ως τελική ημερομηνία.

Η κατευθυντήρια γραμμή που δίνει η σειρά αξιολογήσεων της Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία (OHSAS) και του Συστήματος Διαχείρισης της Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001:2007, έχουν αναπτυχθεί ως απόκριση της ευρείας ζήτησης για ένα αναγνωρίσιμο σύστημα διαχείρισης.

Η εκτέλεση των απαιτήσεων του προτύπου ισχύει για οποιονδήποτε οργανισμό ενδιαφέρεται να επιτύχει και να επιδείξει ασφαλείς επιδόσεις στον τομέα της υγείας και ασφάλειας στο χώρο της εργασίας, μέσω του ελέγχου των κινδύνων υγείας και ασφάλειας στον εργασιακό χώρο (OH&S) ώστε να είναι συνεπής με την πολιτική και τους στόχους που αυτή απαιτεί. Ως αποτέλεσμα, βελτιώνονται οι συνθήκες εργασίας, αυξάνεται η απόδοση και η αποδοτικότητα, μειώνονται τα έξοδα παραγωγής και λειτουργίας, όλα με γνώμονα τη προσέγγιση και διαχείριση της εκτίμησης των πιθανών κινδύνων.

ISO 45001:2018 – Το Σύστημα Διαχείρισης Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας (OHSMS) έχει αναπτυχθεί για να αντικαταστήσει το OHSAS 18001:2007 και είναι το πιο διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας ενός οργανισμού στην εργασία. Επιτρέπει στους οργανισμούς να διαχειρίζονται επιτυχώς τους λειτουργικούς κινδύνους και να βελτιώνουν τις επιδόσεις τους στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας. Παρέχει επίσης καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο αποτελεσματικότερης διαχείρισης των πτυχών ασφάλειας και υγείας της επιχείρησής τους, λαμβάνοντας υπόψη την πρόληψη ατυχημάτων, τη μείωση των κινδύνων και την ευημερία των εργαζομένων. Η συμμόρφωση ενός οργανισμού με το πρότυπο ISO 45001:2018 προστατεύει τους εργαζόμενους και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη από επαγγελματικούς κινδύνους, ενώ η πιστοποίηση από τρίτους πιστοποιεί ότι ένας οργανισμός έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων, χρησιμοποιώντας μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματική εφαρμογή του συστήματος.
X

Γραπτή Εκτίμηση Κινδύνου

Με βάση την περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσία, η οποία είναι πλήρως εναρμονισμένη με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο και ειδικότερα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας αρ. 89/391/ΕΟΚ, απαιτείται όπως ανάλογα ο κάθε εργοδότης ή το κάθε αυτοεργοδούμενο πρόσωπο καθορίζει τα απαιτούμενα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων που δημιουργούνται από τις δραστηριότητες του με βάση τη Γραπτή Εκτίμηση των Κινδύνων (ΓΕΚ). Στη ΓΕΚ πρέπει να περιλαμβάνονται οι πηγές κινδύνου, τα πρόσωπα που επηρεάζονται (π.χ. χειριστές, συντηρητές, προσωπικό καθαρισμού, επισκέπτες), τα μέτρα που ήδη έχουν ληφθεί και τα πρόσθετα μέτρα (οργανωτικά και τεχνικά) που πρέπει να ληφθούν καθώς και τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή των μέτρων αυτών. Στα μέτρα αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η παροχή εκπαίδευσης, η εγκατάσταση εξοπλισμού, οι μέθοδοι εργασίας καθώς και το υλικό ή ο εξοπλισμός προστασίας που πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Με την εφαρμογή των μέτρων αυτών, ο εργοδότης διασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργοδοτουμένων του, καθώς και των τυχόν άλλων εργοδοτουμένων ή μη προσώπων των οποίων μπορεί να επηρεάζεται αρνητικά η ασφάλεια ή/και η υγεία τους από τη διεξαγωγή των εργασιακών δραστηριοτήτων του. Η ΓΕΚ πρέπει να είναι διαθέσιμη στους εργοδοτούμενους και να περιλαμβάνει όλους τους κινδύνους που δημιουργούνται ή αναμένεται να δημιουργηθούν από τις διεργασίες και τις δραστηριότητες του υποστατικού / της εργασίας / της επιχείρησης.Τα πέντε βήματα για ετοιμασία της ΓΕΚ από τον εργοδότη / το αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο στην πιο απλή μορφή, είναι τα ακόλουθα:
  1. Εντοπισμός όλων των πηγών κινδύνου (επικίνδυνων καταστάσεων) σε κάθε χώρο εργασίας όπου διεξάγει δραστηριότητες.
  2. Εντοπισμός των προσώπων εκείνων που κινδυνεύουν από τραυματισμούς ή βλάβη στην υγεία τους και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά.
  3. Αξιολόγηση των κινδύνων και λήψη απόφασης για την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων μέτρων προστασίας και πρόληψης. Ιεράρχηση των κινδύνων, όταν δεν είναι εφικτό να εξαλειφτούν όλοι οι κίνδυνοι στους εργασιακούς χώρους.
  4. Λήψη επιπρόσθετων απαιτούμενων μέτρων, βάσει προτεραιοτήτων και ακολουθώντας χρονοδιάγραμμα ενεργειών.
  5. Επανεκτίμηση των κινδύνων στους χώρους εργασίας, σε τακτά χρονικά διαστήματα ή όποτε αυτή κρίνεται αναγκαίο.
Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την προετοιμασία της ΓΚΕ σύμφωνα με τα παραπάνω.
Οι απαιτήσεις για συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMS) παρέχουν στον εκάστοτε οργανισμό το κατάλληλο πλαίσιο προκειμένου να είναι σε θέση να προστατεύσει το περιβάλλον και να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες, σε ισορροπία και σε σχέση με τις κοινωνικοοικονομικές ανάγκες.

Το Πρότυπο αντιμετωπίζει την προσπάθεια κάθε εταιρείας να προσεγγίσει συστηματικά τα περιβαλλοντικά ζητήματα, να επιδείξει περιβαλλοντική συνείδηση και να συμβάλλει με επιτυχία στην προστασία του περιβάλλοντος, να ελέγξει τον τρόπο με τον οποίο τα προϊόντα και οι υπηρεσίες σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, διανέμονται, καταναλώνονται και διατίθενται. Ως αποτέλεσμα, επιτυγχάνονται οικονομικά και επιχειρησιακά οφέλη, καθώς ο οργανισμός βρίσκεται στη διαδικασία εφαρμογής εναλλακτικών λύσεων φιλικών προς το περιβάλλον.

Η ανάλυση κινδύνου και τα κρίσιμα σημεία ελέγχου, γνωστά ως HACCP, είναι ένα σύνολο αρχών που παρέχουν μια συστηματική προληπτική προσέγγιση για τη διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων από βιολογικούς, φυσικούς και χημικούς κινδύνους που σχετίζονται με διαδικασίες παραγωγής ή συναρμολόγησης και οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε μη ασφαλές τελικό προϊόν καθώς και σχεδιαστικές μετρήσεις για τη μείωση αυτών των κινδύνων σε ένα ασφαλές επίπεδο.

Το σύστημα HACCP επιτρέπει την αναγνώριση, τον έλεγχο και την πρόληψη αυτών των κινδύνων και αποσκοπεί στην εξάλειψη περιστατικών τροφικής δηλητηρίασης, ασθένειας, κατανάλωσης ανασφαλών τροφίμων ή ποτών ή της ύπαρξης ανεπιθύμητων ουσιών ή ξένων σωμάτων.

Το GMP αναφέρεται στους κανονισμούς Ορθής Παρασκευαστικής Πρακτικής που δημοσιεύονται από την Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων. Το ΟΠΠ είναι ένα σύστημα που εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα παράγονται και ελέγχονται με συνέπεια σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας. Τα ΟΠΠ σχεδιάζονται και εφαρμόζονται σε μια σειρά εταιρειών από τη φαρμακευτική παραγωγή έως τις επιχειρήσεις τροφίμων.

Οι κανόνες Ορθής Παρασκευαστικής Παραγωγής καλύπτουν όλες τις πτυχές κατάρτισης του προσωπικού στον κύκλο παραγωγής, τον έλεγχο και την αποθήκευση, καθώς και την καταλληλότητα των χώρων, του εξοπλισμού, των πρώτων υλών και της συσκευασίας. Οι κανόνες αυτοί αφορούν επίσης τη διαχείριση αποβλήτων, την υπεργολαβία, τις καταγγελίες πελατών και τις επιστροφές. Για την ορθή εφαρμογή, πρέπει να υπάρχουν τεκμηριωμένες διαδικασίες οι οποίες τηρούνται σε όλα τα στάδια της παραγωγής.

Η British Retail Consortium (BRC) ανέπτυξε και εισήγαγε το Παγκόσμιο Πρότυπο BRC για την Ασφάλεια των Τροφίμων για εταιρείες που προμηθεύουν επώνυμα προϊόντα διατροφής λιανικής πώλησης. Το πρότυπο αναπτύχθηκε για να βοηθήσει τους εμπόρους λιανικής πώλησης στην εκπλήρωση των νομικών τους υποχρεώσεων και την προστασία του καταναλωτή. Παρέχει μια κοινή βάση για τον έλεγχο των εταιρειών που προμηθεύουν επώνυμα προϊόντα διατροφής λιανικής πώλησης.

Το όφελος του παγκόσμιου προτύπου BRC είναι η μείωση του αριθμού των ελέγχων για την ασφάλεια των τροφίμων, επιτρέποντας στους τεχνολόγους να επικεντρωθούν σε άλλους τομείς, όπως η ανάπτυξη προϊόντων ή ειδικά θέματα ποιότητας. Παρόλο που το πρότυπο ασφάλειας των τροφίμων BRC ξεκίνησε στο Ηνωμένο Βασίλειο, αναγνωρίζεται πλέον ως παγκόσμιο πρότυπο.

Ομοίως, το Παγκόσμιο Πρότυπο Συσκευασίας και Υλικού Συσκευασίας της BRC απευθύνεται σε εταιρείες που παράγουν συσκευασίες τροφίμων ή υλικά που προορίζονται για την παρασκευή συσκευασιών τροφίμων, ενώ το BRC Global Standard για την αποθήκευση και διανομή απευθύνεται σε εταιρείες που ασχολούνται με την αποθήκευση και τη διανομή εμπορευμάτων.

Το διεθνές πρότυπο ISO 22000:2005 στοχεύει στην παροχή κατευθυντήριων γραμμών σε κάθε οργανισμό της αλυσίδας τροφίμων που παράγει, αποθηκεύει και εμπορεύεται τρόφιμα ή προϊόντα που έρχονται σε άμεση επαφή με τρόφιμα, προκειμένου να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου και της σχετικής νομοθεσίας (σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο).Το Διεθνές αυτό πρότυπο ενσωματώνει τις αρχές του συστήματος Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP).Παρέχει συστηματικό έλεγχο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ώστε να διασφαλίζεται η Υγιεινή και η Ασφάλεια των τροφίμων και η προστασία της υγείας των καταναλωτών. Οι οργανισμοί που εμπίπτουν στο φάσμα της τροφικής αλυσίδας, από τους πρωτογενείς παραγωγούς έως τους κατασκευαστές, τους μεταφορείς, τους φορείς αποθήκευσης, τα καταστήματα τροφίμων, τους παροχούς υπηρεσιών, τους παραγωγούς υλικών συσκευασίας και τις υπηρεσίες καθαρισμού, επηρεάζονται από την παρουσία τροφιμογενών κινδύνων σε οποιοδήποτε στάδιο της τροφικής αλυσίδας. ΄Ως εκ τούτου, η ασφάλεια των τροφίμων και ο επαρκής έλεγχος κατά τη διάρκεια των διαδικασιών τους είναι ουσιώδεις. 

Το πρότυπο ISMS ορίζει τις απαιτήσεις για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών. Έχει προετοιμαστεί ώστε να παρέχει τις απαραίτητες απαιτήσεις για τη δημιουργία, την υλοποίηση, τη συντήρηση και τη συνεχή βελτίωση ενός συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών.

Το Πρότυπο επίσης προσδιορίζει τις απαιτήσεις που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση των κινδύνων τις ασφάλειας των πληροφοριών σύμφωνα με τις ανάγκες του οργανισμού.

Εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών και διαχειρίζεται την ασφάλεια των πληροφοριών με οποιονδήποτε τρόπο διατηρείται, είτε εσωτερικά είτε από εξωτερικό παροχέα.

Ο κανονισμός GDPR (κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) είναι ένας κανονισμός με τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθενται να ενισχύσουν και να ενοποιήσουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Αφορά επίσης την εξαγωγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός της ΕΕ. Το GDPR αποσκοπεί κυρίως στον έλεγχο των πολιτών και των κατοίκων σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα και στην απλούστευση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος για τις διεθνείς επιχειρήσεις με την ενοποίηση του κανονισμού εντός της ΕΕ.Τέθηκε σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018 μετά από μια μεταβατική περίοδο δύο ετών και δεν απαιτείται από τις εθνικές κυβερνήσεις να εγκρίνουν νομοθετικές πράξεις, επομένως είναι άμεσα δεσμευτικές και εφαρμόσιμες. Εφαρμόζεται σε οποιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό που λαμβάνει, χειρίζεται και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Το Πρότυπο Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας (ISO 50001:2011) εφαρμόζεται σε όλους τους τύπους και τα μεγέθη των οργανισμών για να βελτιώσουν την ενεργειακή τους απόδοση, να αυξήσουν την ενεργειακή τους αποδοτικότητα και να μετριάσουν τις επιπτώσεις τους στην κλιματικές αλλαγές.

Το πρότυπο ISO 50001 παρέχει ένα πλαίσιο για την ορθή και σημαντική χρήση των ενεργειακών πόρων, συμπεριλαμβανομένων ορθών πρακτικών για τη μείωση των ρυπογόνων εκπομπών και την εφαρμογή νέων ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών. Καθορίζει τις απαιτήσεις των συστημάτων διαχείρισης της ενέργειας (EnMS) που μπορούν να ακολουθηθούν προκειμένου να αναπτυχθεί και να εφαρμοστεί μια ενεργειακή πολιτική, καθορίζοντας στόχους και σχέδια δράσης.

Το ISO 26000 παρέχει καθοδήγηση σε εταιρείες και οργανισμούς σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας τους με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο. Πρόκειται για μια ηθική και διαφανή συμπεριφορά που συμβάλλει στην υγεία και την ευημερία της κοινωνίας και στην κατανόηση, την εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση της κοινωνικής τους ευθύνης. Αυτό νοείται ως ο αντίκτυπος των ενεργειών ενός οργανισμού στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Το πρότυπο αυτό δεν μπορεί να πιστοποιηθεί λόγω του χαρακτήρα καθοδήγησης που έχει. Ωστόσο, βοηθάει στην αποσαφήνιση των όρων «κοινωνική ευθύνη» και μετατρέπει τις αρχές σε αποτελεσματικές ενέργειες. Απευθύνεται σε όλους τους τύπους οργανισμών, ανεξάρτητα από τη δραστηριότητα, το μέγεθος ή την τοποθεσία.

Το ISO 22301 στοχεύει στην παροχή προπαρασκευαστικών μέτρων και επιχειρηματικών διαδικασιών για τη μείωση των επιπτώσεων οποιουδήποτε απρόβλεπτου γεγονότος (όπως αποτυχία υλικών, απεργίες, φυσικές καταστροφές), οι οποίες θα μπορούσαν να διακόψουν τον επιχειρηματικό κύκλο.

Το πρότυπο υπογραμμίζει τη σημασία του σχεδιασμού, της δημιουργίας, της εφαρμογής, της λειτουργίας, της παρακολούθησης, της διατήρησης και της συνεχούς βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας οποιουδήποτε οργανισμού. Καθορίζει τις απαιτήσεις για την κατανόηση των αναγκών του οργανισμού και την εφαρμογή οποιονδήποτε ελέγχων και μέτρων για τη διαχείριση της ικανότητας ενός οργανισμού να διαχειρίζεται καταστροφικά αιφνίδια γεγονότα.

Ο στόχος του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας διασφαλίζει ότι οποιαδήποτε διακοπή του επιχειρηματικού κύκλου παραμένει στο ελάχιστο για την προστασία της επιχειρηματικής συνέχειας και τη μείωση των ζημιών στον κύκλο εργασιών, στα κέρδη και την εταιρική φήμη.

Το ISO 39001 καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας ώστε να επιτρέψει σε έναν οργανισμό που αλληλοεπιδρά με το σύστημα οδικής κυκλοφορίας να αυξήσει την ασφάλεια στις οδικές μεταφορές και να μειώσει τα τροχαία ατυχήματα. Είναι ένα πρότυπο συστήματος διαχείρισης που μοιράζεται μια δομή και ένα βασικό κείμενο με άλλα βασικά διεθνή πρότυπα συστήματος διαχείρισης, όπως το ISO 9001, το ISO 45001, και το ISO 27001.

Οι εταιρείες και οι οργανισμοί μπορούν να εφαρμόζουν τις σχετικές τυποποιημένες απαιτήσεις για τη βελτίωση των επιδόσεων Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας, τη δημιουργία ενός συστήματος διαχείρισης ΑΟΚ που να μπορεί να ενσωματωθεί στα άλλα συστήματα διαχείρισης που έχουν ήδη εφαρμοστεί και να διαχειρίζεται προληπτικά τους κινδύνους Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας, να σώζει ζωές, να μειώσει τη χαμένη παραγωγικότητα και να επιδείξει τη δέσμευσή των εταιρειών τόσο την ασφάλεια όσο και την κοινωνική ευθύνη.