• Emailinfo@stirixis-consulting.com.cy
 • Τηλέφωνο+357 22 486-135

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

Αρμόδιοι Φορείς:
 • Υπουργείο Εσωτερικών
 • Ελέγχων Λειτουργός του Κονδυλίου: Διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως
 • Ευθύνη υλοποίησης του Σχεδίου: Έπαρχος Λευκωσίας

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 30/11/2020

Περιγραφή:
 • Το Σχέδιο Χορηγίας για ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας εντάσσεται στο τετραετές Πρόγραμμα Αναζωογόνησης / Αναβίωσης Περιοχών Πράσινης Γραμμής Λευκωσίας (2017 – 2020) του Υπουργείου Εσωτερικών.
 • Το έργο στοχεύει στην παροχή κινήτρων υπό μορφή Κυβερνητικής χορηγίας σε Επιχειρήσεις, οι οποίες είναι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές οικοδομών ή γης, στις περιοχές του Σχεδίου. Η χρηματοδότηση, εφόσον το έργο ολοκληρωθεί επιτυχώς, αφορά μη επιστρεπτέες επιχορηγήσεις επιλέξιμων δαπανών.
Στόχοι:
 • Η προσέλκυση νέων Επιχειρήσεων σε επιλεγμένες περιοχές δέκτες του Προγράμματος Αναζωογόνησης Πράσινης Γραμμής Δήμων Λευκωσίας – Αγίου Δομετίου, των οποίων η δραστηριότητα είναι εκ των προτέρων καθορισμένη και πολεοδομικά επιτρεπόμενη.
 • Η ενθάρρυνση υφισταμένων Επιχειρήσεων να μετακινηθούν στις περιοχές εφαρμογής του Σχεδίου, για ενίσχυση της κοινωνικής, οικονομικής και φυσικής αναβάθμισης των περιοχών, την αύξηση του αισθήματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τελικά την επαναφορά του ανθρώπινου δυναμικού και τη δημιουργία συνεκτικού κοινωνικού ιστού.
 • H ενθάρρυνση Επιχειρήσεων που λειτουργούν ήδη στις εν λόγω περιοχές να επεκτείνουν τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις για προώθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας τους με στόχο τη δημιουργία εξελίξιμων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.
Δικαιούχοι:
 • Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, οι οποίες θα πραγματοποιήσουν επενδύσεις στις περιοχές εφαρμογής του Σχεδίου Αναζωογόνησης και πληρούν τις προϋποθέσεις του Σχεδίου.
 • Επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι οι Επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα συνάδει με τις πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας καθώς και του σχετικού Σχεδίου Περιοχής του Δήμου Λευκωσίας. Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις αναμένεται να αποτελέσουν πόλο έλξης και να συμβάλουν αποτελεσματικά στην αναζωογόνηση των περιοχών Λευκωσίας και Αγίου Δομετίου, στην εδραίωση του αισθήματος ασφάλειας και στην αναστροφή του αρνητικού κλίματος, στον εμπλουτισμό της περιοχής με νέες επιτρεπόμενες χρήσεις, στη διεύρυνση της οικονομικής βάσης πχ. προσέλευση πελατών από το σύνολο της αστικής περιοχής Λευκωσίας και στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.
 • Για τους σκοπούς του Σχεδίου «Επιχείρηση» θεωρείται κάθε μονάδα που ασκεί οικονομική δραστηριότητα ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή και περιλαμβάνει:

(Α) Φυσικά πρόσωπα, Κυπρίους πολίτες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(Β) Νομικά Πρόσωπα (Εταιρείες, Σωματεία, Ιδρύματα) των οποίων την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης Επιχείρησης ή ευρύτερα τον έλεγχο, ασκούν Κύπριοι πολίτες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 • Το Σχέδιο δεν καλύπτει δραστηριότητες οι οποίες ως εκ της φύσεώς τους νοθεύουν ή δύνανται να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό σε βαθμό επηρεασμού των ενδοκοινοτικών συναλλαγών π.χ. χρηματοπιστωτικές εργασίες, επιχειρήσεις οι οποίες εμπλέκονται στην παροχή υπηρεσιών σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο, βιοτεχνίες οι οποίες ασχολούνται με την μεταποίηση και εμπορία γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων ή/και προϊόντων αλιείας.
 • Στην περίπτωση δικαιούχων ενοικιαστών θα πρέπει να υπάρχει η γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη για την προτεινόμενη επιχειρηματική ανάπτυξη και το ενοικιαστήριο συμβόλαιο να έχει τέτοια διάρκεια ώστε να διασφαλίζεται ότι η επιχείρηση θα συνεχίσει τις εργασίες της για χρονική περίοδο τουλάχιστον πέντε χρόνων μετά τη συμπλήρωση του έργου και την παροχή του τελευταίου τμήματος της εγκεκριμένης χορηγίας.
 • Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις όπου η αιτήτρια Επιχείρηση (ή οι μέτοχοί της) θα είναι και ο εργολάβος ή υπεργολάβος του έργου ή μέτοχος στην εργοληπτική εταιρεία που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου ή στην εταιρεία που προμηθεύει τα υλικά.
 • Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις όπου η αιτήτρια Επιχείρηση έχει χρηματοδοτηθεί από άλλο εθνικό ή κοινοτικό πρόγραμμα για την υλοποίηση της ίδιας πρότασης ή τμήματος αυτής.
 • Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα τα οποία έτυχαν βοήθειας για εξωραϊσμό του καταστήματός τους από προηγούμενο Σχέδιο Αναζωογόνησης δύνανται να θεωρηθούν εκ νέου δικαιούχοι του παρόντος σχεδίου για το ίδιο κατάστημα, μετά από παρέλευση πέντε χρόνων από τη χορηγηθείσα ενίσχυση, εάν και εφόσον οι προτεινόμενες εργασίες εμπίπτουν στις επιλέξιμες δαπάνες του Σχεδίου και η αίτησή τους αφορά νέα προτεινόμενη χρήση του καταστήματος.

Περιοχές-Εφαρμογής-Σχεδίου

Το Σχέδιο έχει εφαρμογή στις περιοχές των Δήμων Λευκωσίας και Αγίου Δομετίου, έτσι όπως φαίνονται στους πίνακες εδώ.

Ύψος Χορηγίας:

Η Χορηγία ανά Δήμο διαφοροποιείται ως ακολούθως:

Α) ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Η χορηγία αφορά το 75% του αποδεκτού προϋπολογιζόμενου κόστους της επιλέξιμης δαπάνης, με ανώτατο όριο οικονομικής βοήθειας το ποσό των €40.000 ανά επιχείρηση.

Β) ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

Η χορηγία αφορά το 50% του αποδεκτού προϋπολογιζόμενου κόστους της επιλέξιμης δαπάνης, με ανώτατο όριο οικονομικής βοήθειας το ποσό των €50.000 ανά επιχείρηση.

Προϋπολογισμός:

Το συνολικό κονδύλι του Σχεδίου ανέρχεται σε €945.000, εκ των οποίων θα διατεθούν €700.000 για τις αναπτύξεις στον Δήμο Λευκωσίας και €245.000 για τις αναπτύξεις στον Δήμο Αγίου Δομετίου.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται οι δαπάνες που αφορούν οικοδομικές εργασίες σε υφιστάμενα ή νέα κτήρια, με σκοπό τη δημιουργία επιχείρησης.
 • Αναλυτικότερα οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν εργασίες ανέγερσης νέας οικοδομής ή και βελτιώσεις/επιδιορθώσεις σε υφιστάμενα κτήρια για:
  • Δημιουργία νέας Επιχείρησης στις περιοχές του Σχεδίου.
  • Μετακίνηση υφιστάμενης Επιχείρησης σε υποστατικά στις περιοχές του Σχεδίου.
  • Επεκτάσεις κτιριακών εγκαταστάσεων που αφορούν υφιστάμενη επιχείρηση στις περιοχές του σχεδίου.
 • Οικοδομικές Εργασίες (θεμέλια, σκελετός, στέγη, τοιχοποιία, σοβάτισμα, δάπεδα, επενδύσεις, μπογιάντισμα, μονώσεις).
 • Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
 • Υδραυλικές εγκαταστάσεις.
 • Μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
 • Αμοιβή των μελετητών του έργου, οι οποίοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο ΕΤΕΚ.
 • Ξυλουργικά /αλουμίνια/σταθερός εξοπλισμός.
 • Εξωτερικές εργασίες (πλακόστρωτα, περιτειχίσματα).
 • Κατεδάφιση υφιστάμενων στοιχείων της οικοδομής απομάκρυνση αχρήστων.

Μη Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Δαπάνες ανέγερσης/επιδιόρθωσης διαμερισμάτων για κατοικία, ιδιοκατοίκηση και εμπορική εκμετάλλευση.
 • Δεν θεωρείται επιλέξιμη οιαδήποτε δαπάνη πραγματοποιήθηκε πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 • Ο Φ.Π.Α. σε οποιαδήποτε κατηγορία δαπανών δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη.
 • Η αγορά της γης, το κόστος έκδοσης των αναγκαίων αδειών, η κινητή επίπλωση και ο εξοπλισμός δεν καλύπτονται από το παρόν σχέδιο.