• Emailinfo@stirixis-consulting.com.cy
 • Τηλέφωνο+357 22 486-135

ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αρμόδιος Φορέας: Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ).

Αναμενόμενη Ημερομηνία Προκήρυξης: Οκτώβριος 2022

Περίοδος Υλοποίησης: Εντός 12 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης της Πρότασης.

Στόχος Σχέδιου:

Ενθάρρυνση των επενδύσεων σε ψηφιακή επιχειρηματικότητα και στην ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές της Κύπρου που ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία. Επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές των Βρετανικών Βάσεων δεν καλύπτονται από το Σχέδιο με βάση το πρωτόκολλο αρ.3 της Συνθήκης Προσχώρησης.

Δικαιούχοι:

 • Υφιστάμενες ΜμΕ (περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου).
 • Nέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, των οποίων η επενδυτική πρόταση θα περιλαμβάνει απαραίτητα ηλεκτρονικό εμπόριο/κατάστημα ή/και εφαρμογή προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών, όπως χρήση τεχνολογιών blockchain, χρήση πολλαπλών και ετερογενών πηγών δεδομένων, προώθηση λύσεων που χρησιμοποιούν υπολογιστικό νέφος, προώθηση τεχνολογιών σχετικών με το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things), χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης (TN) όπως μοντελοποίηση δεδομένων και πληροφορίας για εξαγωγή λογικών συμπερασμάτων, χρήση τεχνολογιών μηχανικής μάθησης για εξαγωγή γνώσης από υφιστάμενα δεδομένα, κ.ά.

Επισημαίνεται ότι η αγορά και χρήση υπηρεσιών απλής φιλοξενίας σε υπηρεσίες νέφους (cloud hosting) δεν αποτελεί (για σκοπούς του Σχεδίου) πλήρωση της πιο πάνω προϋπόθεσης – δηλ. εφαρμογή προηγμένης ψηφιακής τεχνολογίας.

 • ΜμΕ θεωρούνται οι επιχειρήσεις που:
  • (α) Απασχολούν <250 άτομα και
  • (β) Έχουν ≤ € 50 εκατ. ετήσιου κύκλου εργασιών ή ≤ € 43 εκατ. ετήσιου ισολογισμού.

Μη δικαιούχοι:

 • Επιχειρήσεις που σχετίζονται με την πρωτογενή παραγωγή ή μεταποίηση ή εμπορία γεωργικών προϊόντων όπως απαριθμούνται στο Παρ. Ι της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Επιχειρήσεις που σχετίζονται με τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.
 • Επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές των Βρετανικών Βάσεων.
 • Επιχειρήσεις που εγκριθήκαν για επιχορήγηση από άλλο Σχέδιο/Πρόγραμμα για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες δεν δικαιούνται χορηγία από το παρόν Σχέδιο.

Αξιολόγηση Προτάσεων:

 • Η σειρά προτεραιότητας θα καθορίζεται με βάση τη σειρά υποβολής των προτάσεων (άμεση αξιολόγηση).
 • Κατά το στάδιο αξιολόγησης, το ΥΕΕΒ δύναται να πραγματοποιεί επιτόπιους ελέγχους για επαλήθευση στοιχείων/ πληροφοριών που αναφέρονται στην αίτηση.

Ποσό Χρηματοδότησης:

 • Βάσει του κανονισμού De Minimis, το συνολικό ποσό των χορηγιών που μπορεί να παραχωρηθεί σε μια ενιαία επιχείρηση ανά τρία (3) οικονομικά έτη ανέρχεται στις €200.000.
 • Συνολικό ποσό χρηματοδότησης €10 εκ.
 • Ελάχιστο ύψος προτεινόμενης επένδυσης για κάτε επιχείρηση: €5.000
 • Ανώτατο όριο επιλέξιμου συνολικού προϋπολογισμού της κάθε πρότασης: €100.000 με ποσοστό Χρηματοδότησης 50%.
 • Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, οι οποίες καθορίζονται στο Παράρτημα IV του Οδηγού, η ένταση της χορηγίας (% χορηγίας) ανέρχεται στο 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης με ανώτατο ποσό χορηγίας τις €60.000.

Κάλυψη Ποσού Ίδιας Συμμετοχής:

 • Το υπόλοιπο ποσό για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού καλύπτεται από την ίδια συμμετοχή και δύναται να καλυφθεί είτε με δανεισμό από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα είτε με ίδιους πόρους.

Στην περίπτωση τραπεζικού δανεισμού για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής ή μέρους της είναι απαραίτητη η υποβολή επιστολής ή/και βεβαίωσης χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για έγκριση χρηματοδότησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

 • Η ίδια συμμετοχή θα αποδεικνύεται από επίσημα στοιχεία που θα υποβάλλονται με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, π.χ. λογαριασμοί καταθέσεων, επιστολή/βεβαίωση τράπεζας που να τεκμηριώνει το διαθέσιμο υπόλοιπο κ.λπ. στο όνομα της επιχείρησης ή των κύριων της μετόχων.
 • Σε περίπτωση που τα ίδια κεφάλαια προέρχονται από μετόχους της επιχείρησης θα πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστή Υπεύθυνη Δήλωση/ Δέσμευση στην οποία να αναφέρεται η πρόθεση τους για παραχώρηση ιδίων κεφαλαίων στην επιχείρηση για χρηματοδότηση της επένδυσης της.

Προσφορές για Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Μπορούν να υποβληθούν ξεχωριστές προσφορές για κάθε δαπάνη από διάφορους προσφοροδότες ή και, από έναν προσφοροδότη εφόσον οι δαπάνες είναι συναφείς με την δραστηριότητα του προσφοροδότη (θα εξετάζεται η συνάφεια των δαπανών με την δραστηριότητα του προσφοροδότη από το ΥΕΕΒ).

Επιλέξιμες Δαπάνες:

Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών

Κατά τη διαμόρφωση του συνολικού προϋπολογισμού της επιχείρησης, οι δαπάνες μπορούν να εντάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

1Εξοπλισμός που απαιτείται για τη Ψηφιακή Αναβάθμιση
2Λογισμικά “Off the shelf” που παράγoνται για τη μαζική αγορά
3Εξειδικευμένα Λογισμικά, Συστήματα, Προγράμματα και Υπηρεσίες πληροφορικής
4Άλλες δαπάνες Ψηφιακής Αναβάθμισης που δεν σχετίζονται άμεσα με Σύστημα Πληροφορικής

 Ως επιλέξιμες θεωρούνται οι παρακάτω δαπάνες ανά κατηγορία:

Περιγραφή Επιλέξιμων Δαπανών

 1.      Εξοπλισμός που απαιτείται για τη Ψηφιακή Αναβάθμιση 
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει το κόστος για την αγορά καινούργιου εξοπλισμού που απαιτείται για τη ψηφιακή αναβάθμιση όπως προμήθεια εξοπλισμού δικτύου (Routers, Firewalls, WAFs, Load Balancers), Εξυπηρετητών (Servers, Bladeservers), Δικτύων Αποθήκευσης (SAN), Gateways και Ups.  

-Άλλος ειδικός εξοπλισμός όπως bar code readers, ανάλογα με τις ανάγκες και την δραστηριότητα της επιχείρησης.  

Άλλο εξοπλισμό ή δαπάνες που δεν περιγράφονται πιο πάνω και με απόφαση της Υπηρεσίας, εγκρίνονται ως επιλέξιμες για τη ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης.  

Διευκρινίζεται ότι, το κόστος αγοράς καινούργιου εξοπλισμού είναι επιλέξιμο ΜΟΝΟ στις περιπτώσεις που αποδεικνύεται ότι αυτός απαιτείται στα πλαίσια υλοποίησης της προτεινόμενης ψηφιακής αναβάθμισης της επιχείρησης. Επομένως, προτάσεις που περιλαμβάνουν ως μοναδική επιλέξιμη επένδυση εξοπλισμό που εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία θα αποκλείονται.
 
2.      Λογισμικά “Off the shelf” που παράγονται για τη μαζική αγορά
-Λογισμικά “off-the-shelf” που παράγονται για τη μαζική αγορά. Το Σχέδιο καλύπτει αγορά άδειας χρήσης και εγκατάστασης σε υπολογιστή του χρήστη ή/και άδεια χρήσης μέσω υπολογιστικού νέφους (cloud) ή/και SaaS.  

-Άλλες δαπάνες που δεν περιγράφονται πιο πάνω και εμπίπτουν στην εν λόγω κατηγορία και με απόφαση της Υπηρεσίας εγκρίνονται ως επιλέξιμες για τη ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης.
3. Εξειδικευμένα Λογισμικά, Συστήματα, Προγράμματα και Υπηρεσίες πληροφορικής  
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα πιο κάτω:   -Λογισμικά/ Συστήματα προγραμματισμού όπως ERP – Enterprise Resource Planning, HRMS – Human Resources Management System, CRM – Customer Relationship Management, BI – Business Intelligence, ECM – Enterprise Content Management, DMS – Document Management System, BPM – Business Process Management, RPA – Robotics Process Automation, Εξειδικευμένη Εφαρμογή – Be-spoke-Software Development, Ηλεκτρονικό Κατάστημα, Βιομηχανική ψηφιοποίηση, e-Invoicing – Ηλεκτρονική τιμολόγηση, Data Analytics, Ασφαλείς πληρωμές κ.α.      

-Υπηρεσίες σε σχέση με τα Συστήματα Πληροφορικής όπως Παραμετροποίηση Λογισμικού, Μεταφορά Δεδομένων (αρχική ρύθμιση του συστήματος), Εγκατάσταση, Εκπαίδευση Προσωπικού για το σύστημα κ.ά.  

Σημειώνεται ότι η αγορά λογισμικών μπορεί να υλοποιηθεί με αγορά υπηρεσιών ή με ενοικίαση εφαρμογής σε υπολογιστικό νέφος (κάλυψη κόστους μέχρι 36 μήνες).
4. Άλλες δαπάνες Ψηφιακής Αναβάθμισης που δεν σχετίζονται άμεσα με Σύστημα Πληροφορικής  
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει:  

-Αγορά Υπηρεσιών για άλλες δαπάνες Ψηφιακής Αναβάθμισης όπως ψηφιακή διαφήμιση/ προώθηση (digital marketing), παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social media), δημιουργία βίντεο για παρουσίαση προϊόντων της εταιρείας, δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου κα. καθώς και δαπάνες για εφαρμογή και πιστοποίηση σε πρότυπα Ψηφιακής Ασφάλειας (π.χ. ISO27001) ή/και Ψηφιακής Λειτουργικότητας. Για την καταβολή της χορηγίας θα πρέπει να παρουσιάζεται και το Παραστατικό Πιστοποίησης ή Διαπίστευσης (από Διαπιστευμένο Φορέα).  

Διευκρινίζεται ότι οι δαπάνες ψηφιακής διαφήμισης/προώθησης είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ σε περιπτώσεις που η επενδυτική πρόταση αφορά ηλεκτρονικό εμπόριο/κατάστημα. Το ανώτατο επιλέξιμο κόστος των δαπανών δε μπορεί να ξεπερνά το 10% του επιλέξιμου προϋπολογισμού που αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο/κατάστημα. Επιπλέον, το ανώτατο επιλέξιμο κόστος για τις δαπάνες ψηφιακής διαφήμισης/προώθησης δε μπορεί να ξεπερνά τις €4.000.  

-Δαπάνες Συμβούλων/ Μελετητών για:  

α) την ανάλυση των αναγκών του αιτητή και τη σωστή καθοδήγηση για υιοθέτηση της βέλτιστης λύσης όσον αφορά τη ψηφιακή αναβάθμιση / ψηφιακό μετασχηματισμό και
β) την ετοιμασία για υποβολή ή/και συνολική διαχείριση της αίτησης   Το ανώτατο επιλέξιμο κόστος για την κατηγορία σε Σύμβουλους/ Μελετητές ανέρχεται στα €1.000.  

Τονίζεται ότι η Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών ανά κατηγορία/ υποκατηγορία δαπάνης με βάση τις τιμές που ισχύουν στην αγορά, όπου εφαρμόζεται.

Μη Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Επιχείρηση που εγκρίθηκε για επιχορήγηση από άλλο Σχέδιο / Πρόγραμμα για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες δεν δικαιούται χορηγία από το παρόν Σχέδιο.
 • Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν (ημερομηνία τιμολογίου ή απόδειξης πληρωμής) πριν από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, δεν είναι επιλέξιμες.