• Emailinfo@stirixis-consulting.com.cy
 • Τηλέφωνο+357 22 486-135

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αρμόδιος Φορέας: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Περίοδος Εφαρμογής Σχεδίου: 2024-2026

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:  Αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα

Δικαιούχοι:

 1. Υφιστάμενες ή/και νέες μονάδες, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ), που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στις περιοχές στις οποίες η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας ασκεί έλεγχο (εξαιρούνται οι περιοχές των Βρετανικών βάσεων).
 2. Αναγνωρισμένες από την Αρμόδια Αρχή Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών (Στις περιπτώσεις των Οργανώσεων Παραγωγών του τομέα των οπωροκηπευτικών που εφαρμόζουν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, η επιλεξιμότητα των δράσεων τους περιορίζεται μόνο σε δράσεις που ΔΕΝ περιλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό τους Πρόγραμμα).

Επιλέξιμες δραστηριότητες:

 • Μεταποίηση των γεωργικών προϊόντων.
  • Η εμπορία οπωροκηπευτικών (φρούτων και λαχανικών), δηλαδή η συσκευασία, τυποποίηση, διαλογή, συντήρηση, ψύξη, αποθήκευση οπωροκηπευτικών, περιλαμβανομένης της πατάτας(συσκευαστήρια φρέσκων φρούτων και λαχανικών).  
  • Τυποποίηση/συσκευασία ελαιολάδου, αυγών και η επεξεργασία, τυποποίηση/συσκευασία κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων. Η επανασυσκευασία κρέατος ΔΕΝ περιλαμβάνεται στις επιλέξιμες δραστηριότητες.
  • Συγκέντρωση/πρόψυξη γάλακτος και η παστερίωση γάλακτος.
  • Σφαγή πουλερικών, κουνελιών και άλλων ζώων.
  • Ανθαγορές και κέντρα συσκευασίας και διανομής ανθέων (επενδύσεις σε επίπεδο χονδρικού εμπορίου ΜΟΝΟ).

ΜΗ Επιλέξιμες δραστηριότητες/προϊόντα:

 • Δραστηριότητες που σχετίζονται με τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.
 • Οίνοι και ξύδι από οίνο που περιλαμβάνονται στο μέρος ΙΙ του Παραρτήματος VII του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013.

Σημειώνεται ότι, οι επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να λάβουν χορηγία σύμφωνα με τον Κανονισμό  De Minimis, τότε το συνολικό ποσό που μπορούν να λάβουν εντός τριών κυλιόμενων οικονομικών ετών ανέρχεται στις €300.000 (άρα η κάθε επιχείρηση εάν θα επιλέξει τον εν λόγω κανονισμό θα πρέπει να εξετάσει το διαθέσιμο ποσό που δύναται να παραχωρηθεί).

 • Το ελάχιστο ποσό επένδυσης ορίζεται στο ποσό των €10.000.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

Α) Καινούρια μηχανήματα/εξοπλισμός

 • Καινούρια μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός που εξυπηρετούν την παραγωγή, ποιοτικό έλεγχο/ δοκιμές, αποθήκευση, διάθεση των προϊόντων και την λειτουργία της επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων και των χώρων διοίκησης) νοουμένου ότι βρίσκονται εντός της παραγωγικής μονάδας.

Τονίζεται ότι, σε περίπτωση που το επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει ψυκτικούς θαλάμους θα πρέπει να προσκομίζεται εγκεκριμένη κάτοψη του κτιρίου στην οποία να υποδεικνύεται ο χώρος όπου θα τοποθετηθεί ο ψυκτικός θάλαμος. Σε περίπτωση που ο θάλαμος θα χωροθετηθεί εντός του εργοστασιακού κτιρίου απαιτείται η υποβολή της υφιστάμενης Άδειας Οικοδομής και εγκεκριμένων αρχιτεκτονικών σχεδίων ενώ σε περίπτωση που θα τοποθετηθεί εκτός του κτιρίου (επέκταση κτιρίου) θα πρέπει να προσκομιστεί η σχετική καλυπτική Άδεια Οικοδομής και τα εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια.

 • Μεταφορικά μέσα διακίνησης προϊόντων και πρώτων υλών εντός του χώρου παραγωγής (περονοφόρα – forklifts).

Μικρά περονοφόρα που τοποθετούνται σε οχήματα μεταφοράς πρώτων υλών ή/ και τελικών προϊόντων αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη.

 • Νέα συστήματα αυτοματοποίησης όπως μέσα αποθήκευσης πρώτων υλών και προϊόντων, εξοπλισμός αποθηκευτικών χώρων, εντός της μονάδας.
 • Δαπάνες σε επίπεδο λιανικού εμπορίου, μόνο για Αναγνωρισμένες Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών.

*Στις περιπτώσεις ιδιοκατασκευών, λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς χορηγίας μόνο το πραγματικό κόστος των υλικών κατασκευής, το οποίο θα τεκμηριώνεται με τα τιμολόγια/ παραστατικά αγοράς τους.

Β) Δαπάνες ψηφιακής αναβάθμισης:

 • Ηλεκτρονικές υποδομές (ηλεκτρονικός εξοπλισμός, servers, ηλεκτρονικοί υπολογιστές).
 • Λογισμικά συστήματα (π.χ ERP, CRM, HRMS κ.λ.π) και υπηρεσίες σε σχέση με τα συστήματα πληροφορικής (π.χ παραμετροποίηση λογισμικού) νοουμένου ότι συνδέονται άρρηκτα με την απόκτηση ή δημιουργία του λογισμικού που επιχορηγείται στο πλαίσιο του Σχεδίου.
 • Δαπάνες για τέλη προμήθειας, ανάπτυξης ή χρήσης λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, υπολογιστικού νέφους και παρόμοιων λύσεων. Σημειώνεται ότι, το κόστος αγοράς λογισμικού που υλοποιείται με αγορά υπηρεσιών ή ενοικίαση εφαρμογής σε υπολογιστικό νέφος θα καλύπτεται για περίοδο μέχρι 36 μήνες.
 • Δαπάνες δημιουργίας ιστοσελίδας ή/ και δημιουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop). Το ανώτατο όριο επιλέξιμης δαπάνης για τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) είναι €15.000.

Γ) Μεταφορικά Μέσα:

 • Η κατηγορία δαπανών αφορά την αγορά καινούργιων εμπορικών μεταφορικών μέσων απαραίτητων για την διακίνηση πρώτων υλών και τελικών προϊόντων που θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες της επιχείρησης. Η επιλεξιμότητα του μεταφορικού μέσου θα αποφασίζεται ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης και την αναγκαιότητα χρήσης ειδικού οχήματος.

Διπλοκάμπινα οχήματα ΔΕΝ αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη για σκοπούς του παρόντος Σχεδίου.  

Τονίζεται ότι, στο στάδιο του αιτήματος καταβολής χορηγίας θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλλεται το Πιστοποιητικό Εγγραφής Μηχανοκίνητου Οχήματος στο όνομα της επιχείρησης.

Δ) Γενικά έξοδα:

 • Αμοιβές συμβούλων για ετοιμασία τεχνοοικονομικής μελέτης για σκοπούς του Σχεδίου ανώτατο ποσό μέχρι €4.000.
 • Δαπάνες αρχικής πιστοποίησης για συστήματα διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων, αν συνδέονται με υλικές επενδύσεις του έργου – ανώτατο ποσό μέχρι €5.000.

Στο στάδιο της καταβολής της χορηγίας θα πρέπει να παρουσιάζεται το Πιστοποιητικό Πιστοποίησης ή Διαπίστευσης (από Διαπιστευμένο Φορέα).

ΜΗ επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Μεταχειρισμένα ή επισκευασμένα μηχανήματα και εξοπλισμός ή/ και ανταλλακτικά για επιδιόρθωση υφιστάμενων μηχανημάτων.
 • Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείου, εξαιρουμένων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Λογισμικού.
 • Ψυγεία, βιτρίνες και άλλα που αφορούν τη λιανική πώληση.
 • Αναλώσιμα εργαλεία και εξαρτήματα.
 • Αυτοτελές μηχάνημα ή εργαλείο ή άλλος εξοπλισμός του οποίου η αξία είναι χαμηλότερη των €100.
 • Μεγάλα περονοφόρα οχήματα (forklifts) και ανυψωτικά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται εκτός της παραγωγικής μονάδας.
 • Η αγορά ή/και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
 • Οποιεσδήποτε δαπάνες αγοράζονται με συνδρομή, εκτός από τις δαπάνες που για υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους.