• Emailinfo@stirixis-consulting.com.cy
 • Τηλέφωνο+357 22 486-135

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Αρμόδιος Φορέας: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ)

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: Θα ανακοινωθεί σύντομα

Περίοδος Υλοποίησης: Εντός 24 μηνών από την ημερομηνία της επιστολής της εγκριτικής απόφασης, η οποία θα αποστέλλεται στους δικαιούχους από το ΥΕΕΒ.

Προϋπολογισμός: €20 εκ.

Περιγραφή:

 • Ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων από 18 έως 29 ετών, των ανδρών από 30 μέχρι 50 ετών και των γυναικών από 30 μέχρι 55 ετών, που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά σε οποιανδήποτε οικονομική δραστηριότητα (εξαιρούνται οι δραστηριότητες που εμπίπτουν στο Παράρτημα Ι – βλ. πιο κάτω).
 • Η επιχείρηση που θα δημιουργηθεί πρέπει να δραστηριοποιείται στους τομείς Μεταποίησης, Υπηρεσιών, Τουρισμού και Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

Δικαιούχοι:

 • Νέοι και νέες από 18 μέχρι 29 χρονών (δηλαδή έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν κλείσει το 30ο έτος κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους).
 • Άνδρες από 30 μέχρι 50 χρονών (δηλαδή έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν κλείσει το 51ο έτος κατά την υποβολή της πρότασής τους).
 • Γυναίκες από 30 μέχρι 55 χρονών (δηλαδή έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν κλείσει το 56ο έτος κατά την υποβολή της πρότασής τους).
 • Οι Αιτητές πρέπει να ΜΗΝ διατηρούσαν οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα τους τελευταίους έξι (6) μήνες πριν την υποβολή αίτησης.
 • Οι Αιτητές πρέπει να είναι φυσικά πρόσωπα που διανέμουν μόνιμα στις ελεγχόμενες από το Κράτος περιοχές, τουλάχιστον για έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης.
 • Πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας που αποδεδειγμένα, για λόγους εργασίας, σπουδών ή μετεκπαίδευσης δεν είχαν τη μόνιμη διαμονή τους στις ελεγχόμενες από το Κράτος περιοχές τουλάχιστον για έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης, έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης στα πλαίσια του Σχεδίου αυτού, νοουμένου ότι η άμεση οικογένεια τους (σύζυγος, γονείς, αδέλφια), πληροί το υπό αναφορά κριτήριο.
 • Άνεργοι ή μισθωτοί κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:

 1. Φυσικά πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ΜΟΝΟ σε ένα εργοδότημε το σύστημα της «μίσθωσης υπηρεσιών» και υποχρεούνται να καταβάλλουν κοινωνικές ασφαλίσεις ως αυτοεργοδοτούμενα, δεν θεωρείται ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και μπορούν να αιτηθούν στο σχέδιο.
 • Οι αιτητές/τριες που θα ενταχθούν στο Σχέδιο, θα πρέπει να εγγραφούν ως αυτοεργοδοτούμενοι ή μπορούν, αν το επιθυμούν, να εγγράψουν εταιρεία ή συνεταιρισμό. Σε τέτοια περίπτωση οι δικαιούχοι μέτοχοι ή συνεταίροι τους θα πρέπει να δηλωθούν ως εργοδοτούμενοι της εταιρείας/ συνεταιρισμού τους και θα πρέπει να παραμείνουν εργοδοτούμενοι/ες της εταιρείας/ συνεταιρισμού που θα δημιουργηθεί για περίοδο τριών (3) τουλάχιστον χρόνων από την καταβολή ολόκληρης της χορηγίας. Νοείται ότι την ίδια υποχρέωση έχουν και οι αυτοεργοδοτούμενοι.
 • Σε περίπτωση εταιρείας ή/ και συνεταιρισμού απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μετέχουν στο κεφάλαιό της δικαιούχοι κατά τις διατάξεις του παρόντος Σχεδίου σε ποσοστό τουλάχιστον 75% και να έχουν αποκλειστικά τη διαχείριση της επιχείρησης. Σε κάθε πρόταση δύναται να συμμετέχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχου. Πρόσθετα σημειώνεται ότι, σε αυτήν μπορούν να συμμετέχουν μέχρι τέσσερις επιλέξιμοι εταίροι και μέχρι δύο ΜΗ επιλέξιμοι εταίροι.
 • Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή νομικών προσώπων ως μετόχων/ εταίρων.

Μη δικαιούχοι:

 • Νομικά πρόσωπα (εταιρείες).
 • Αυτοεργοδοτούμενοι.
 • Επιχειρήσεις που προτίθενται να εγκατασταθούν σε περιοχές των Βρετανικών Βάσεων.
 • Επιχειρήσεις που ιδρύονται ή/ και λειτουργούν με το σύστημα της δικαιόχρησης (franchising).

Ύψος Χορηγίας:

 • Ανώτατο όριο επιλέξιμου συνολικού προϋπολογισμού της αίτησης: €120.000
 • Ελάχιστο όριο επιλέξιμου συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης: €10.000
 • Ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης: 
 • Κατηγορία (Α) (18-29 ετών): 70%

        Κατηγορία (Β) Άνδρες 30-50 ετών: 60%

        Κατηγορία (Γ) Γυναίκες 30-55 ετών: 60%

Κάλυψη Ποσού Ίδιας Συμμετοχής:

 • Το υπόλοιπο ποσό για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού καλύπτεται από την ίδια συμμετοχή και δύναται να καλυφθεί είτε με δανεισμό από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα είτε με ίδιους πόρους.
 • Στην περίπτωση Τραπεζικού Δανεισμού για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής ή μέρους της, είναι απαραίτητη η υποβολή επιστολής ή/ και βεβαίωσης χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για έγκριση χρηματοδότησης του επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Στην περίπτωση Ιδίων Κεφαλαίων θα αποδεικνύεται από επίσημα στοιχεία που θα υποβάλλονται με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης πχ. λογαριασμοί καταθέσεων, επιστολή/ βεβαίωση τράπεζας κτλ. στο όνομα του αιτητή ή/ και στο όνομα συγγενικών προσώπων του αιτητή μέχρι 4ου βαθμού ή και εξ’ αγχιστείας ή/ και των μη επιλέξιμων εταίρων που αναφέρονται στην αίτηση.
 • Σε περίπτωση που τα ίδια κεφάλαια προέρχονται από συγγενικά πρόσωπα μέχρι 4ου βαθμού ή και εξ’ αγχιστείας ή/ και τους μη επιλέξιμους εταίρους θα πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστή Υπεύθυνη Δήλωση/ Δέσμευση στην οποία να αναφέρεται η σχέση με τον αιτητή και η πρόθεση τους για παραχώρηση ιδίων κεφαλαίων στους αιτητές για χρηματοδότηση της επένδυσής τους.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – Πραγματικό Κόστος
 ΕπιλέξιμηΜη επιλέξιμηΑνώτατο όριο
1Εξοπλισμός   Μηχανήματα / εξοπλισμός για παραγωγή και διάθεση των προϊόντων/ υπηρεσιών, αυτοματοποίηση και μηχανοργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας, ποιοτικό έλεγχο παραγωγής προϊόντων. Εξοπλισμό διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του ευρύτερου χώρου παραγωγής (πχ. γερανογέφυρες, ανυψωτικά μηχανήματα, καρότσια). Εξοπλισμό περιορισμού της ρύπανσης (πχ. συστήματα επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων, αντιμετώπισης ηχορύπανσης, επεξεργασίας υγρών αποβλήτων)Έπιπλα και σκεύη (πχ. γραφεία, καρέκλες, πάγκοι εργασίας, κτλ.). Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (H/W) και λογισμικά (S/W, μόνο αγορά όχι ενοίκιο).Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου και περιφερειακές συσκευές (συσκευές fax, φωτοτυπικά μηχανήματα, τηλεφωνικά κέντρα και τηλεφωνικές συσκευές, εκτυπωτές, σαρωτές, και άλλα περιφερειακά υπολογιστών).Φωτιστικά.Κατασκευή εκθετηρίου των προϊόντων στο χώρο της επιχείρησης (πχ. βιτρίνες, πάγκοι και ράφια, κ.λπ.). Εξοπλισμός αποθήκης (πχ. πάγκοι και ράφια, κ.λπ.).Πάγκοι κουζίνας και ντουλάπια.Κλιματιστικά, πυρασφάλεια, συστήματα ασφαλείας.Δαπάνες μεταφοράς και εγκατάστασης και λειτουργίας εξοπλισμού και μηχανημάτων.Επιγραφές στην πρόσοψη του κτηρίου της επιχείρησης.Μεταχειρισμένος εξοπλισμός.Αυτοτελές μηχάνημα ή εργαλείο ή άλλο εξοπλισμό του οποίου η αξία είναι χαμηλότερη των €100.   Η αγορά/ εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.    Δ/Ε
.Μεταφορικά μέσα επαγγελματικής χρήσης, (εμπορικά, βαν, μονοκάμπινα, μίνι λεωφορειάκια) για τη διακίνηση υλών, υλικών, προϊόντων και εμπορευμάτων ή μεταφορά αναγκαίου εξοπλισμού.Αυτοκίνητα τύπου σαλούν€25.000
.  Δημιουργία ιστοσελίδας.  
2Ειδικές Εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις πεπιεσμένου αέρα και εγκαταστάσεις αποθηκευτικών χώρων (πχ. ψυγεία, συντήρηση, ξήρανση). Ειδικές εγκαταστάσεις αναγκαίες για τη λειτουργία της επιχείρησης (πχ. χλοοτάπητας αθλητικής εγκατάστασης, εγκαταστάσεις κολυμβητηρίων).Κατασκευή ραμπών ή άλλων στηριγμάτων (πχ. μεταλλικές κατασκευές) για διευκόλυνση της πρόσβασης των αναπήρων στα υποστατικά της επιχείρησης. Άλλες εξωτερικές εργασίες (περιφράξεις, πλακόστρωτα, κιόσκα, κτλ) εάν κριθούν αναγκαίες βάσει της φύσης της προτεινόμενης δραστηριότητας.     Δ/Ε
33.1 Κτίρια – Ανέγερση / Επέκταση Κτιρίων 3.2 Κτίρια – Διαμόρφωση/ Ανακαίνιση κτιρίων 3.3 Κτίρια – Αγορά   Οικοδομικές εργασίες, όπως ανέγερση ή/ και επέκταση ή/ και ανακαίνιση/ διαμόρφωση/ διαρρύθμιση κτιρίων (υποστατικά, γραφεία κτλ) και γενικά βελτιώσεις κτιριακών εγκαταστάσεων. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Περιλαμβάνεται η εγκατάσταση καλωδίωσης που να υποστηρίζει ευρυζωνικές (τηλεφωνικές) συνδέσεις με Δίκτυα Νέας Γενιάς, ικανές να επιταχύνουν σύνδεση με το Διαδίκτυο σε πολύ υψηλές ταχύτητες. Υδραυλικές εγκαταστάσεις, συστήματα εξαερισμού και εγκατάσταση ειδών υγιεινής.Αγορά κτιρίου είτε καινούργιου είτε μεταχειρισμένου (γραφείου, διαμερίσματος, καταστήματος, κ.λπ.).      Το κόστος απόκτησης γης.   Συνήθεις εξωτερικές εργασίες όπως δρόμοι, πλακόστρωτα, περιφράξεις και άλλες σχετικές εργασίες, εκτός και αν κριθούν αναγκαίες λόγω της φύσης της προτεινόμενης δραστηριότητας.Δ/Ε
4Προβολή – Προώθηση Διαφήμιση σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης & Μέσα Μαζικής Δικτύωσης (παραγωγή & Έξοδα).Συμμετοχή σε εκθέσεις (κόστος ενοικίασης & διαμόρφωσης περιπτέρων & αεροπορικών εισιτηρίων).Δημιουργία λογότυπου.Σχεδιασμό και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων και διάφορων διαφημιστικών αντικειμένων. €12.000
ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – Υπολογιζόμενο Κόστος
5Άλλα Έξοδα – Κατ’ αποκοπή ποσοστό 7% (flat rate) το οποίο θα υπολογίζεται επί του συνόλου των άμεσων επιλέξιμων δαπανών (ενοίκιο υποστατικού, ενοίκιο λογισμικών, μισθοί, ασφάλιστρα, έξοδα κοινής ωφελείας, αναλώσιμα, πρώτες ύλες κτλ.).   Δ/Ε

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 1. Για επενδύσεις σε κτίρια ή προσθήκες που αυξάνουν/ τροποποιούν το εμβαδόν του καλυμμένου χώρου θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να υποβάλλονται:
 2. Άδεια Οικοδομής και εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια σε κλίμακα (εμβαδογράμματα) που να φέρουν τον αριθμό της Άδειας Οικοδομής. Στις περιπτώσεις που κατά την υποβολή της αίτησης δεν έχει ακόμα εξασφαλιστεί η Άδεια Οικοδομής, θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλλεται βεβαίωση από το Τμήμα Πολεοδομία και Οικήσεως ότι έχει κατατεθεί αίτηση για εξασφάλιση σχετικής άδειας.
 3. Αναλυτική εκτίμηση κόστους από τον αρχιτέκτονα του έργου (μέλος του ΕΤΕΚ) στην οποία να δηλώνεται η φύση των εργασιών (π.χ. νέα οικοδομή, προσθήκες/ μετατροπές)

ή

 • Αναλυτική προσφορά από εργολάβο οικοδομών ή και αναλυτικές προσφορές από ανεξάρτητους υπεργολάβους π.χ. κτίστες, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς κ.λπ. (σε κάθε περίπτωση να υπάρχει σαφής περιγραφή των εργασιών και κόστους που πρόκειται να διεκπεραιωθούν). Όπου υπάρχει προσθήκη/ επέκταση υφιστάμενης οικοδομής, τότε θα πρέπει στο εμβαδόγραμμα να διαχωρίζεται το εμβαδό της υφιστάμενης οικοδομής και της προσθήκης/ επέκτασης.
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας ή Συμφωνία Μίσθωσης Οικοπέδου/Γης.
 • Νοείται ότι με την Ενδιάμεση/ Τελική Πληρωμή είναι απαραίτητη η υποβολή της Άδειας Οικοδομής με την εγκεκριμένη, από το Σχέδιο, δραστηριότητα.
 • Άλλες πληροφορίες/ παραστατικά όπως φαίνονται στον Κατάλογο Δικαιολογητικών.
 • Σημειώνεται ότι, σε περιπτώσεις αγοράς, ανέγερσης, ή επέκτασης κτιρίων/ υποστατικών, το επιλέξιμο κόστος θα υπολογίζεται πάνω στον καλυμμένο χώρο των κτιρίων που θα επιχορηγούνται και το ανώτατο ύψος της επιλέξιμης δαπάνης δε θα υπερβαίνει τα €800 ανά τετραγωνικό μέτρο καλυμμένου χώρου για βιομηχανικά υποστατικά/ αποθήκες και €1.200 ανά τετραγωνικό μέτρο καλυμμένου χώρου για εμπορικά ή άλλα υποστατικά.
 • Για την αγορά κτιρίων, θα πρέπει να υποβάλλονται τα ακόλουθα:
 • Άδεια Οικοδομής και εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια σε κλίμακα (με εμβαδογράμματα).
 • Σε περίπτωση που δεν έχει εξασφαλιστεί ακόμη η Άδεια Οικοδομής, Βεβαίωση από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ότι έχει κατατεθεί αίτηση για εξασφάλιση άδειας καθώς και αντίγραφα των σχετικών αρχιτεκτονικών σχεδίων σε κλίμακα (με εμβαδογράμματα).
 • Προσφορά αγοράς από τον ιδιοκτήτη, κτηματομεσίτη, εργολάβο, κτλ.
 • Για την Διαμόρφωση/ Ανακαίνιση κτιρίων, θα πρέπει να υποβάλλονται τα ακόλουθα:
 • Αναλυτική εκτίμηση κόστους από τον αρχιτέκτονα του έργου (μέλος του ΕΤΕΚ) στην οποία να δηλώνεται η φύση των εργασιών (π.χ. τοποθέτηση κεραμικών, ξυλουργικές/ υδραυλικές εργασίες, κτλ) ή/ και αναλυτικές προσφορές για κάθε τύπο οικοδομικής ή άλλης εργασίας που θα εκτελεστεί.
 • Βεβαίωση από τον αρχιτέκτονα του έργου (μέλος του ΕΤΕΚ) στην οποία να αναφέρεται το εμβαδό του καλυμμένου χώρου ή εμβαδόγραμμα.
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας ή Συμφωνία Μίσθωσης υποστατικού.

ΜH επιλέξιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες

Πιο κάτω περιγράφονται οι μη επιλέξιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες για συμμετοχή στο «Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας».

 • Οι δραστηριότητες επιχειρήσεων που σχετίζονται με την πρωτογενή παραγωγή ή μεταποίηση ή εμπορία γεωργικών προϊόντων όπως απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. πιο κάτω).
 • Δραστηριότητες που σχετίζονται με τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.
 • Δραστηριότητες χονδρικού και λιανικού εμπορίου (συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου).
 • Δραστηριότητες τουρισμού που αφορούν αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα (τύπου Airbnb, κτλ).