• Emailinfo@stirixis-consulting.com.cy
 • Τηλέφωνο+357 22 486-135

Σχέδιο Επιδότησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Νοσηλευτηρίων

Αρμόδιος Φορέας Υλοποίησης: Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: Από 29 Μαΐου 2023 μέχρι 3 Ιουλίου 2023

Προϋπολογισμός:  €5.000.000

Ελάχιστο ποσό επένδυσης:

 • €10.000 

Ίδια Συμμετοχή:

Το υπόλοιπο ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης (χορηγίας) για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται ιδία συμμετοχή για την υλοποίηση του έργου.  Η ιδία συμμετοχή δύναται να καλυφθεί είτε με δανεισμό από Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα είτε με ιδίους πόρους.

Σκοπός Σχεδίου:

Το σχέδιο αποσκοπεί στην παροχή οικονομικών κινήτρων υπό μορφής κυβερνητικής χορηγίας σε *Ιδιωτικά Νοσηλευτήρια για αγορά νέου/καινούργιου Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (με έμφαση στην αγορά υψηλής ή ψηφιακής τεχνολογίας), με σκοπό την:

α) Αντικατάσταση υφιστάμενου εξοπλισμού  

(β) Κάλυψη ανάγκης πρόσθετου εξοπλισμού

*Ιδιωτικά Νοσηλευτήρια 

(α) Κλινικές ημερήσιας νοσηλείας, με ωράριο εργασίας 07.00 – 19.00, στις οποίες οι ασθενείς δεν επιτρέπεται να διανυκτερεύουν και οι οποίες διαθέτουν τουλάχιστο δύο κλίνες ανά εκάστη στεγαζόμενη ιατρική ειδικότητα.

(β)  Κλινικές, οι οποίες στεγάζουν μέχρι δύο ιατρικές ειδικότητες και διαθέτουν τουλάχιστον τρεις κλίνες ανά εκάστη ιατρική ειδικότητα.

(γ) Πολυκλινικές, οι οποίες στεγάζουν από τρεις μέχρι πέντε ιατρικές ειδικότητες και διαθέτουν τουλάχιστον τρεις κλίνες ανά εκάστη ειδικότητα.

(δ) Ιδιωτικά νοσοκομεία, τα οποία στεγάζουν πέραν των πέντε ιατρικών ειδικοτήτων και διαθέτουν συνολικά τουλάχιστον τριάντα κλίνες.

Ύψος Επιχορήγησης:

1.Κανονισμός για τις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De Minimis)

    €200.000 ανά νοσηλευτήριο, ανά κυλιόμενη τριετία

 • 30% των επιλέξιμων δαπανών στην περίπτωση αγοράς νέου/καινούριου Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού με σκοπό την αντικατάσταση υφιστάμενου εξοπλισμού
 • 50% των επιλέξιμων δαπανών στην περίπτωση αγοράς νέου/καινούριου Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού με σκοπό την κάλυψη ανάγκης πρόσθετου εξοπλισμού

2. Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής κατά Κατηγορία

     €300.000 ανά νοσηλευτήριο

 • Για αγορά νέου/καινούριου Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού με σκοπό την κάλυψη ανάγκης πρόσθετου εξοπλισμού ( η αντικατάσταση υφιστάμενου εξοπλισμού δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη)
 • 20% (για μικρές επιχειρήσεις) και 10% (για μεσαίες επιχειρήσεις)   

Δυνατότητα υποβολής ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΜΙΑΣ αίτησης ανά επιχείρηση:

Μια επιχείρηση δύναται να λάβει χρηματοδότηση στη βάση και των δύο πιο πάνω καθεστώτων (Ήσσονος Σημασίας και Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού). Μπορεί δηλαδή να υποβάλει αίτηση στο κάθε Καθεστώς ξεχωριστά.

Επιπλέον, μια επιχείρηση μπορεί να υποβάλει μέχρι και 3 ξεχωριστές αιτήσεις με την προϋπόθεση ότι αφορά ξεχωριστό επενδυτικό έργο. Η κάθε αίτηση, δηλαδή, πρέπει να περιλαμβάνει εξοπλισμό και μηχανήματα τα οποία να συνδέονται μεταξύ τους (π.χ «έργο αναβάθμισης χειρουργείου»).  

Δικαιούχοι:

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι αυτοί που τηρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

 1. Υφιστάμενα και νέα νοσηλευτήρια που βρίσκονται εγκατεστημένα στην Κύπρο και είναι αδειούχα σύμφωνα με τους Περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) Νόμους του 2021 έως 2022.
 2. Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις για χρηματοδοτικές ενισχύσεις που θα χορηγούνται μέσω του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 651/2014:
  • Μικρές επιχειρήσεις, περιλαμβανομένων των πολύ μικρών, είναι αυτές που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή τοι σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
  • Μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, είναι αυτές που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους, και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
 3. Η επιχείρηση να μην εμπίπτει στην «Προβληματική Επιχείρηση» κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων (Κανονισμός ΕΕ αρ. 651/2014, αρ. 2/18).

Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών:

(Συμπεριλαμβάνονται το κόστος αγοράς, εκπαίδευσης χρήσης και εγκατάστασης του εξοπλισμού)

 1. Ενεργά μη εμφυτεύσιμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα για σκοπούς απεικόνισης, παρακολούθησης ή και διάγνωσης, για παράδειγμα
 • Υπολογιστικής Τομογραφίας Ακτίνων-Χ (X-ray Computer Tomography)
 • Υπολογιστικής Τομογραφίας Εκπομπών Μονών Φωτονίων (Single-Photon Emission Computerized Tomography (SPECT))
 • Εξοπλισμός Ακτινοσκόπησης (Fluoroscopy Equipment)
 • Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων (Positron Emission Tomography (PET) Scan)
 • Μαγνητική Τομογραφία (Magnetic Resonance Imaging (MRI) Tomography)
 • Κάμερες Αμφιβληστροειδούς (Retinal Cameras)
 • Απομακρυσμένο σύστημα παρακολούθησης ασθενών για τον καθορισμό ή την παρακολούθηση της φυσιολογικής κατάστασης και της θεραπείας (Remote patient monitoring systems to define or monitor physiological status and therapeutic measures)
 • Εξοπλισμός Τηλευγείας και Τηλεΐατρική

2. Ενεργά μη εμφυτεύσιμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα για σκοπούς θεραπείας, για παράδειγμα:

 • Ραδιενεργές Πηγές Ακτινοβολίας για θεραπεία του Καρκίνου (Radioactive sources for cancer after loading therapy)
 • Κυκλοτρόνια (Πρωτόνια) και Γραμμικοί Επιταχυντές (Therapeutic Cyclotrons and Linear Accelerators)
 • Χειρουργικά Laser για διαθλαστική χειρουργική του ματιού (Surgical Lasers for Refractive Surgery of the Eye)
 • Lazers για θεραπεία του πόνου (Lasers for pain treatment)
 • Εξωσωματική Λιθοτριψία Κρουστικών Κυμάτων (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy Device)
 • Μηχανήματα και Εξοπλισμός Αιμοκάθαρσης (Haemodialysis Machines and Equipments)
 • Αντλίες καρδιοπνευμονικής παράκαμψης (Cardiopulmonary Bypass Pumps)
 • Μηχανήματα Αναισθησίας (Anaesthesia Machines)
 • Ιατρικοί Αναπνευστήρες (Medical Ventilators)
 • Υπερβαρικοί Θάλαμοι (Hyperbaric Chambers)
 • Ρομποτικά Χειρουργικά Συστήματα και Εξοπλισμός (Robotic Surgery Systems and Devices)
 • Ιατρικά Λογισμικά (Medical Softwares)

3. Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, λογισμικό ή σύστημα που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για:

 • Δείκτες για το προσδιορισμό ειδικών ομάδων αίματος για τη διασφάλιση της ανοσολογικής συμβατότητας αίματος, συστατικών αίματος, κυττάρων, ιστών ή οργάνων που προορίζονται για μετάγγιση ή μεταμόσχευση ή χορήγηση κυττάρων (Markers of the specific blood grouping systems to ensure the immunological compatibility of blood, blood components, cells, tissue or organs that are intended for transfusion or transplantation or cell administration)
 • Προσδιορισμό Ομάδων Αίματος (Blood Grouping)
 • Τυποποίηση Ιστών (Tissues Typing)
 • Δείκτες καρκίνου και καλοηθών όγκων (Markers of Cancer and Non-Malignant Tumours)
 • Έλεγχος, Επιβεβαίωση και Ταυτοποίηση Μολυσματικών παραγόντων ή Προσδιορισμός της Ανοσολογικής Κατάστασης (Screening, Confirmation, Identification of Infectious Agents or Determination of Immune Status)

Σημειώνεται ότι ΔΕΝ επιχορηγείται η αγορά αναλώσιμων ιατροτεχνολογικών προϊόντων.   

Απαραίτητα δικαιολογητικά / πιστοποιητικά / έγγραφα:

1.  Άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τους Περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) Νόμους του 2001 έως 2022, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται από την Αρμόδια Αρχή (Ισχύει για τα Ιδιωτικά Νοσηλευτήρια).

2.  Ελεγμένες Οικονομικές καταστάσεις των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών και βεβαίωση από εγκεκριμένο λογιστή ότι η επιχείρηση είναι οικονομικά βιώσιμη και δεν είναι προβληματική.

3.  Γραπτή Δήλωση που εκδίδεται δυνάμει του κανονισμού 3(2) των Περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμών 2009 και 2012 Έντυπο Κ.Ε.2.

4.  Υπεύθυνη Δήλωση Ενιαίας Επιχείρησης δυνάμει των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας.

5.  Πιστοποιητικό Σύναψης Συμβολαίου με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (Ισχύει για τα   νοσηλευτήρια που είναι συμβεβλημένα με τον ΟΑΥ).

6.  Υπεύθυνη δήλωση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην περίπτωση που η επιχείρηση θα λάβει χρηματοδότηση με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014.