• Emailinfo@stirixis-consulting.com.cy
 • Τηλέφωνο+357 22 486-135

Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών (4η Προκήρυξη)

Αρμόδιος Φορέας: Υπουργείο Εσωτερικών

Φορείς Διαχείρισης: Οι κατά τόπους Επαρχιακές Διοικήσεις

Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων:  Από 1η Μαρτίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2023

Σκοπός Σχεδίου:

Το Σχέδιο αφορά στην παροχή οικονομικής ενίσχυσης για απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας για μόνιμη ιδιοκατοίκηση, για 10 τουλάχιστον χρόνια, σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές/κοινότητες (σύνολο 277) που ισχύει το Σχέδιο.  

Γεωγραφικές Περιοχές Εφαρμογής:

 • Γεωγραφική Περιοχή Εφαρμογής Α: Ακριτικές Περιοχές (Παράρτημα Β1)
 • Γεωγραφική Περιοχή Εφαρμογής Β:  Ορεινές και Μειονεκτικές Περιοχές (Παράρτημα Β2)
 • Γεωγραφική Περιοχή Εφαρμογής Γ: Εξόχως Ορεινές και Εξόχως Μικρές και Απόμακρες Περιοχές: (Παράρτημα Β3)

Επιλέξιμες Κατηγορίες Δαπανών:

1.Ανέγερση κατοικίας:

Δεν πρέπει να έχουν προχωρήσει οι οικοδομικές εργασίες πέραν του φέροντος οργανισμού (σκελετού/στέγης) του κτηρίου (ή της θεμελίωσης σε περίπτωση προκατασκευασμένης οικοδομής) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για οικονομική ενίσχυση. Προς επιβεβαίωση τούτου, ο δικαιούχος προσκομίζει κατά την υποβολή της αίτησης, σχετική βεβαίωση από ιδιώτη μελετητή, όπως ορίζεται σύμφωνα με τον Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο, συνοδευόμενη απαραιτήτως από φωτογραφική αποτύπωση, και το Κράτος προβαίνει σε επιτόπιο έλεγχο, αν και όταν αυτό κριθεί σκόπιμο.

2.Αγορά νέας ή υφιστάμενης κατοικίας

3.Αγορά και βελτίωση νέας ή αγορά και βελτίωση υφιστάμενης κατοικίας

Για τα σημεία 2 και 3 πιο πάνω δεν εγκρίνονται οι περιπτώσεις όπου η κατοικία αποκτήθηκε πριν την 1η Ιανουαρίου 2023. Ημερομηνία απόκτησης θεωρείται η ημερομηνία κατάθεσης των σχετικών εγγράφων στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Ταυτόχρονα, ο δικαιούχος προσκομίζει τραπεζικά ή άλλα παραστατικά που να τεκμηριώνουν, ότι οι δαπάνες για απόκτηση της κατοικίας διενεργήθηκαν/θα διενεργηθούν μεταγενέστερα της 1ης Ιανουαρίου 2023.

4.Απόκτηση με δωρεά και βελτίωση νέας ή υφιστάμενης κατοικίας.

5.Απόκτηση με άλλον τρόπο και βελτίωση νέας ή υφιστάμενης κατοικίας.

*Σημαντικές διευκρινήσεις:

 • Δεν επιτρέπεται η πώληση της κατοικίας που αποκτήθηκε μέσω του Σχεδίου αυτού για περίοδο δέκα (10) ετών από την αποπεράτωση/αγορά/απόκτησή της
 • Η κατοικία πρέπει να χρησιμοποιείται, μετά την αποπεράτωση/αγορά/απόκτησή της για δέκα (10) τουλάχιστο χρόνια για μόνιμη ιδιοκατοίκηση του/ων ιδιοκτήτη/ών
 • Ο δικαιούχος σε περίπτωση που δωρίσει, πωλήσει, εκχωρήσει ή άλλως πως διαθέσει την κατοικία που αποκτά από το Σχέδιο αυτό, δεν θα δικαιούται, όπως απαιτήσει την παραχώρηση προς αυτόν οικίας για στέγαση ή γης ή άλλης οικονομικής βοήθειας βάσει άλλων στεγαστικών σχεδίων.

Ύψος Οικονομικής Ενίσχυσης: 50% των επιλέξιμων δαπανών

Ελάχιστη δαπάνη: €20.000 (χορηγία €10.000)

Δικαιούχοι:

 • Κύπριος πολίτης ή πολίτης κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι μόνιμος κάτοικος Κύπρου με νόμιμη και συνεχή διαμονή στη Κύπρο για τα τελευταία πέντε (5) χρόνια.
 • Επαναπατρισθέντες Κύπριοι υπήκοοι, οι οποίοι διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο τα τελευταία τουλάχιστον δύο (2) χρόνια, που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησής τους.
 • Δικαιούχος μπορεί να τύχει οικονομικής ενίσχυσης ή οικονομικού οφέλους µόνο µία φορά και µόνο από ένα Κρατικό Στεγαστικό Σχέδιο ή Στεγαστικό Σχέδιο του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ). Αιτητής που έχει πάρει προηγουμένως κρατική οικονομική ενίσχυση ή ενίσχυση από τον ΚΟΑΓ για στεγαστικούς σκοπούς δεν μπορεί να είναι δικαιούχος, εκτός αιτητή που έτυχε επιδοτήσεων για ενοικίαση στέγης ή για επιτόκιο στεγαστικού δανείου. Σε περίπτωση ζεύγους δεν μπορεί να είναι δικαιούχος, αιτητής, που έλαβε ενίσχυση προηγουμένως ο ίδιος ή ο/η σύζυγος/συμβίος/α του.
 • Δικαιούχος θεωρείται το άτομο που αποκτά κατοικία, την οποία θα χρησιμοποιήσει για ιδιοκατοίκηση, νοουμένουότι δεν κατέχει ή κατείχε τα τελευταία πέντε (5) χρόνια που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησής του άλλη ιδιόκτητη κατοικία ο ίδιος ή ο/η σύζυγος/συμβίος/α του.
 • Δικαιούχος δεν θεωρείται το άτομο που ο ίδιος ή το άλλο μέλος του ζεύγους έχει αποταθεί ή/και επωφεληθεί από την Επιτροπή Αποζημιώσεων των κατεχομένων.
 • Δικαιούχος δεν θεωρείται το άτομο που ο ίδιος ή το άλλο μέλος του ζεύγους έχει υποβάλει αίτηση και στο Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Ενίσχυσης Εκτοπισθέντων και Παθόντων.

Μέγιστη δαπάνη: (βλ. Πίνακα πιο κάτω):

Σημειώσεις:

* Αν ο/η αιτητής/αιτήτρια ή ένας εκ των μελών της οικογένειας είναι άτομο με αναπηρία -υπολογίζεται πρόσθετο ποσό μέχρι €10.000, για κάλυψη 100% των δαπανών που αφορούν σε κατασκευές για διευκόλυνση του ατόμου με την προσκόμιση σχετικών παραστατικών.

** Αν τεκμηριωμένα απαιτούνται ειδικές κατασκευές για σκοπούς ασφάλειας και επαρκούς στήριξης της κατοικίας, λόγω μορφολογίας του εδάφους του ακινήτου (π.χ. τοίχοι αντιστήριξης) –  παρέχεται πρόσθετο ποσό για κάλυψη 50% του κόστους των ειδικών αυτών κατασκευών με μέγιστο ποσό ενίσχυσης τις €15.000 για τις κοινότητες/περιοχές της Γεωγραφικής Περιοχής Εφαρμογής Β (Ορεινές και Μειονεκτικές Περιοχές) και για τις κοινότητες/περιοχές της Γεωγραφικής Περιοχής Εφαρμογής Γ (Εξόχως Ορεινές και Εξόχως Μικρές και Απόμακρες Περιοχές) το μέγιστο ποσό ενίσχυσης που παρέχεται είναι €25.000.

***Το ποσό της ενίσχυσης θα εγκρίνεται και καταβάλλεται με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων/παραστατικών που τεκμηριώνουν την αναπηρία ή τις ειδικές κατασκευές και το κόστος τους.

Άλλες Επεξηγηματικές Σημειώσεις:

Κατοικία θεωρείται το σπίτι ή το διαμέρισμα με σύνολο δωματίων που έχουν λειτουργική ενότητα.

 • Το ποσό οικονομικής ενίσχυσης που θα διατεθεί θα είναι με βάση την οικογενειακή ή άλλη κατάσταση, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίδονται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 • Η ημερομηνία απόκτησης της ιδιόκτητης κατοικίας πρέπει να είναι η ίδια ή μεταγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2023. Ημερομηνία απόκτησης θεωρείται η ημερομηνία κατάθεσης των σχετικών εγγράφων στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.
 • Το ΦΠΑ αφορά σε επιλέξιμη δαπάνη και λαμβάνεται υπόψη στο κόστος των δαπανών.

Κριτήρια για αξιολόγηση αιτήσεων:

1.Εισοδηματικά Κριτήρια: Το ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα* θα πρέπει να είναι εντός του πιο κάτω πλαισίου:

2.Το υπό ανάπτυξη ή εξέταση τεμάχιο, είναι εντός των Γεωγραφικών Περιοχών Εφαρμογής.

3.Το υπό ανάπτυξη ή εξέταση τεμάχιο, είναι εντός ορίων οικιστικής ζώνης/περιοχής.

Εξαίρεση για αιτητές που κατάγονται από ή/ και διαμένουν μόνιμα σε Κοινότητα/Περιοχή που εμπίπτει στη Γεωγραφική Περιοχή Εφαρμογής Γ («Εξόχως ορεινές και εξόχως μικρές και απόμακρες κοινότητες/περιοχές»):

Σε ότι αφορά τεμάχιο εκτός οικιστικής ζώνης/περιοχής, κατ΄εξαίρεση, για απόκτηση κατοικίας για μόνιμη διαμονή, δύνανται να αιτηθούν αναφορικά με την απόκτηση κατοικίας σε τεμάχιο που κατέχουν σε ζώνη εκτός ορίου ανάπτυξης, στην ίδια κοινότητα.

Απαραίτητη προϋπόθεση:

 • Οι αιτητές και τα μέλη της οικογένειάς τους να μην έχουν ή να μην είχαν τα τελευταία πέντε (5) χρόνια που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, εγγεγραμμένο στο όνομά τους, άλλο κατάλληλο για άμεση ανάπτυξη τεμάχιο εντός της καθορισμένης οικιστικής ζώνης/περιοχής της Κοινότητας στην οποία προτείνεται η ανάπτυξη.
 • Οι αιτητές να έχουν εξασφαλίσει άδεια οικοδομής από τις αρμόδιες αρχές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

4.Έχει εξασφαλιστεί άδεια οικοδομής.

5.Το συνολικό ωφέλιμο εμβαδόν για απόκτηση νέας κατοικίας δεν μπορεί να ξεπερνά τα 200τ.µ. και σε περίπτωση απόκτησης υφιστάμενης κατοικίας τα 250τ.μ.

 • Δεν θα λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του ωφέλιμου εμβαδού:

(α) Aκάλυπτες βεράντες, υπόστεγοι και βοηθητικοί χώροι, εκτός αν το άθροισμα του εμβαδού τους υπερβαίνει τα 50 τ.μ.

Σε περίπτωση που το άθροισμα του εμβαδού τους υπερβαίνει τα 50τ.μ. θα λαμβάνεται υπόψη μόνο το επιπλέον εμβαδόν.

Εάν υπόστεγοι ή και βοηθητικοί χώροι είναι αναγκαίες κατασκευές που αφορούν σε τεχνικά απαραίτητη υποδομή (πχ για στήριξη της κατοικίας λόγω μορφολογίας του εδάφους – μεγάλη κλίση), μπορεί να εξαιρεθεί του υπολογισμού πρόσθετο εμβαδό μέχρι 50 τ.μ., νοουμένου ότι στις κατόψεις των επιπέδων της κατοικίας υποδεικνύονται οι εν λόγω χώροι ως βοηθητικοί και όχι ως χώρος κύριας χρήσης ή άλλος ωφέλιμος χώρος και εφόσον προβλέπονται στην άδεια οικοδομής.

Εάν υπόστεγοι ή και βοηθητικοί χώροι είναι αναγκαίες κατασκευές που αφορούν σε τεχνικά απαραίτητη υποδομή (πχ για στήριξη της κατοικίας λόγω μορφολογίας του εδάφους – μεγάλη κλίση) και μόνο στις περιπτώσεις που η κατοικία που αποκτάται βρίσκεται σε κοινότητα/περιοχή που εμπίπτει στη Γεωγραφική Περιοχή Γ («Εξόχως Ορεινές και Εξόχως Μικρές και Απόμακρες») του Σχεδίου, μπορεί να εξαιρεθεί του υπολογισμού ολόκληρο το πρόσθετο εμβαδόν, νοουμένου ότι τέτοιοι χώροι είναι εγκεκριμένοι ως βοηθητικοί και δεν έχουν τεθεί (αν πρόκειται για υφιστάμενη οικοδομή) ή δεν θα τεθούν (αν πρόκειται για προτεινόμενη οικοδομή) σε κύρια χρήση και νοουμένου πως προβλέπονται στην άδεια οικοδομής.

(β) Καλυμμένες βεράντες, εκτός αν το εμβαδόν τους υπερβαίνει το 20% του δομημένου χώρου του ίδιου ορόφου.

Σε περίπτωση που το εμβαδόν τους υπερβαίνει το 20% του δομημένου χώρου του ίδιου ορόφου, θα λαμβάνεται υπόψη μόνο το επιπλέον εμβαδόν. Για επιβεβαίωση του ωφέλιμου εμβαδού, όπως προσδιορίζεται πιο πάνω, πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση ιδιώτη μελετητή. 

 • Αιτήσεις που περιλαμβάνουν κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής απορρίπτονται.

6.Ιδία Συμμετοχή: Τεκμηρίωση της διαθεσιμότητας ικανοποιητικών χρηματικών πόρων για απόκτηση κατοικίας (λογαριασμό στο όνομα του αιτητή ή/και συζύγου/συμβίου ή/και γονέων ή/και γονέων εξ αγχιστείας του αιτητή).

Περαιτέρω διευκρινίζεται, ότι, στις περιπτώσεις που οι καταθέσεις προέρχονται από τους γονείς ή/και γονείς εξ αγχιστείας του αιτητή, είναι αναγκαία η προσκόμιση ξεχωριστής Υπεύθυνης Δήλωσης/ Δέσμευσης στην οποία αναφέρεται η σχέση/συγγένεια με τον αιτητή και η πρόθεσή τους για παραχώρηση ιδίων κεφαλαίων/πόρων στον αιτητή για χρηματοδότηση της κατοικίας.

Δάνειο: προσκόμιση προ-συμβατικής συμφωνίας με χρηματοδοτικό οργανισμό, στο όνομα του αιτητή ή και συζύγου/συμβίου ή και γονέων ή και γονέων εξ αγχιστείας του αιτητή, για επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας ικανοποιητικών χρηματικών πόρων.   

Διευκρινίσεις:

 • Δεν παραχωρείται οικονομική ενίσχυση για αποπληρωμή υφιστάμενου δανείου.
 • Στη περίπτωση ανέγερσης νέας κατοικίας δεν πρέπει να έχουν προχωρήσει οι οικοδομικές εργασίες πέραν του φέροντος οργανισμού (σκελετού/στέγης) του κτηρίου (ή της θεμελίωσης σε περίπτωση προκατασκευασμένης οικοδομής) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για οικονομική ενίσχυση.

Προς επιβεβαίωση, ο αιτητής προσκομίζει κατά την υποβολή της αίτησης, σχετική βεβαίωση από ιδιώτη μελετητή, όπως ορίζεται σύμφωνα με τον Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο, συνοδευόμενη απαραιτήτως από φωτογραφική αποτύπωση, και το Κράτος προβαίνει σε επιτόπιο έλεγχο αν και όταν αυτό κριθεί σκόπιμο.

Στη περίπτωση αγοράς ή αγοράς και βελτίωσης ή απόκτησης με δωρεά και βελτίωσης ή απόκτησης με άλλο τρόπο και βελτίωσης νέας ή υφιστάμενης κατοικίας, δεν εγκρίνονται οι περιπτώσεις όπου η κατοικία αποκτήθηκε πριν την 1η Ιανουαρίου 2022. Ημερομηνία απόκτησης θεωρείται η ημερομηνία κατάθεσης των σχετικών εγγράφων στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Ταυτόχρονα, ο δικαιούχος προσκομίζει τραπεζικά ή άλλα παραστατικά που να τεκμηριώνουν, ότι οι δαπάνες για απόκτηση της κατοικίας διενεργήθηκαν/θα διενεργηθούν μεταγενέστερα της 1ης Ιανουαρίου 2022.